Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
Tel.: +421 2 6828 6451
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
PDF Tlačiť E-mail

Integrovaný manažérsky systém

Centrum environmentálnych služieb, s.r.o. (CENVIS s.r.o.) je slovenskou obchodnou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti špecializovaného environmentálneho poradenstva a projektového zabezpečenia pre životné prostredie.

Politika spoločnosti je realizovaná prostredníctvom integrovaného manažérskeho  systému, ktorý je vypracovaný v súlade s normami ISO 9001:2008, ISO 14 001:2004 a môžeme ju zhrnúť do nasledovných bodov:

1.         Dôkladnou špecifikáciou požiadaviek  zainteresovaných strán a ich splnením sa snažíme dosiahnuť maximálnu spokojnosť zákazníkov. Ich potreby neustále vyhodnocujeme a vykonávame zmeny v súlade so získanou spätnou väzbou.

2.         Pri výkone činnosti sa zaväzujeme plniť platné právne požiadavky ako aj iné záväzky (resp. zohľadňovať  požiadavky iných zainteresovaných strán, ktoré sme sa zaviazali plniť)  a tým zabezpečovať prevenciu znečisťovania ŽP.

3.         Neustálym vzdelávaním zamestnancov ako aj náležitou vzájomnou komunikáciou zvyšujeme úroveň ich odbornosti a povedomia o individuálnych povinnostiach a záväzkov v rámci kvality i ochrany životného prostredia. Podieľajú sa na tvorbe, prerokovaní a preskúmaní politiky zavedených systémov manažérstva a na pravidelných kontrolách jej vhodnosti a aktuálnosti v spoločnosti.

4.         Pre zabezpečenie trvalého zlepšovania environmentálneho správania spoločnosti i účinnosti  a efektívnosti zavedených systémov manažérstva sa pri výkone činností zaväzujeme účinne riadiť identifikované významné environmentálne aspekty.

5.         Spolupracujeme so spôsobilými a kompetentnými dodávateľmi vrátane poradcov, od ktorých požadujeme rešpektovanie požiadaviek v oblasti kvality a v oblasti ochrany životného prostredia. Dodávatelia a externí pracovníci sú našimi partnermi a sú zainteresovaní na plnení našej politiky IMS.

6.         Vytvárame potrebné právne, technické, organizačné, finančné a personálne predpoklady pre kvalitný a environmentálne vhodný výkon prác, stanovenie a realizáciu dlhodobých a krátkodobých cieľov v dotknutých oblastiach, čím predchádzame poškodzovaniu ŽP.

7.         Korektnosť, zodpovednosť, komunikácia a transparentnosť sú našimi základnými hodnotami vo vzťahoch vo vnútri spoločnosti.

8.         Pri našom pôsobení sa snažíme uplatňovať najmodernejšie trendy v oblasti projektovania činností, ktoré vplývajú na životné prostredie. Rovnaký princíp uplatňujeme aj pri zabezpečovaní materiálnych a technických potrieb našej spoločnosti. O vplyve našej činnosti otvorene a pravdivo informujeme širokú laickú aj odbornú verejnosť v súlade s internými pravidlami spoločnosti.

9.         Politika zavedených manažérskych systémov je zdokumentovaná, implementovaná a udržiavaná. Sú o nej informované všetky zainteresované strany a je prístupná verejnosti.

ISO certifikáty

Informácie pre verejnosť

Politika integrovaného manažérskeho systému