Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
Tel.: +421 2 6828 6451
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Služby PDF Tlačiť E-mail

Sme držiteľmi geologického oprávnenia pre právnickú osobu č. 2110, ktoré nás oprávňuje vykonávať:

 • hydrogeologický prieskum
 • geochemické práce
 • monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
 • sanácie geologického prostredia
 • sanácie environmentálnych záťaží

 

V oblasti hydrogeológie sa orientujeme najmä na:

 • návrhy optimalizácie využitia zdrojov podzemenej vody
 • bilancie zásob podzemnej vody
 • realizáciu režimových meraní
 • vypracovanie hydrogeologických štúdií a posudkov
 • odbery vzoriek povrchových a podzemných vôd

 

V oblasti životného prostredia sa zameriavame na:

 • geologický, hydrogeologický, atmogeochemický a geofyzikálny prieskum
 • sanácie podzemnej vody, horninového prostredia a pôdy
 • sanácie starých environmentálnych záťaží
 • monitoring podzemnej vody a horninového prostredia pred/po sanačnom zásahu
 • analýzy rizika znečisteného územia
 • hodnotenie zdravotných rizík
 • vypracovanie štúdie uskutočiteľnosti
 • odpadové hospodárstvo

 

Okrem uvedených činností ponúkame aj služby v oblasti legislatívy a vzdelávania:

 • obalové hospodárstvo
 • ochrana prírody a krajiny a ochrana lesov
 • environmentálne prevádzkové audity
 • osvetová činnosť a vzdelávanie v oblasti životného prostredia
 • podpora pre prípravu na certifikáty kvality a riadenia v oblasti životného prostredia
 • rozvojové aktivity v chránených územiach
 • prístup k informáciám
 • komplexná legislatívna činnosť

Naše služby poskytujeme predovšetkým vo forme odborného, vecného ako aj právneho poradenstva, posúdenia plnenia právnych požiadaviek klienta (audity), analytických činností pri posudzovaní súladu legislatívy (úrovne transpozície s právom EÚ), spracovania odborných štúdií a analýz, komplexnej realizácii legislatívnych prác týkajúcich sa právnych predpisov a ich sprievodnej dokumentácie, čiastkového alebo úplného zabezpečenia projektových riešení vo vybraných oblastiach životného prostredia. Pri zabezpečovaní služieb nakladania so špecifickými druhmi odpadov vykonávame prípadne manažujeme všetky potrebné aktivity nakladania s odpadmi vrátane vedenia predpísanej administratívy a komunikácie s orgánmi verejnej správy. V oblasti nakladania s odpadmi z liekov sme spôsobilí vyriešiť aj požiadavku na likvidáciu vyradených liekov obsahom omamných látok, psychotropných látok a drogových prekurzorov.