Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.
Kutlíkova 17
852 50 Bratislava
Tel.: +421 2 6828 6451
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Profil spoločnosti PDF Tlačiť E-mail

Kto sme

 • konzultačno – poradenská spoločnosť so špecializáciou na poskytovanie komplexných služieb pre oblasť životného prostredia
 • odborné právne a vecné poradenstvo, analytické činnosti a komplexné legislatívne práce na úseku životného prostredia
 • zabezpečovanie projektovania ako aj samotnej realizácie projektových riešení vo vybraných oblastiach životného prostredia
 • vykonávanie geologického, hydrogeologického, atmogeochemického a geofyzikálneho prieskumu, sanácii environmentálnych záťaží,                monitoringu podzemnej vody a horninového prostredia
 • zabezpečovanie nakladania so špecifickými druhmi odpadov (napr. odpadov z liekov, použitých prenosných batérií)


CENVIS - Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.

je slovenská obchodná spoločnosť, ktorá od roku 2001 poskytuje široké spektrum odborných poradensko-konzultačných a legislatívnych služieb v oblasti tvorby a uplatňovania práva životného prostredia. Zabezpečujeme aj komplexné alebo čiastkové realizácie rôznych projektových riešení vo vybraných oblastiach životného prostredia. Vykonávame geologický, hydrogeologický, atmogeochemický a geofyzikálny prieskum, sanácie starých environmentálnych záťaží, sanácie podzemných vôd, horninového prostredia a pôdy, monitoring podzemnej vody a horninového prostredia pred/po sanačnom zásahu, vypracúvame analýzu rizika znečisteného územia, hodnotenie  zdravotných rizík, štúdiu uskutočniteľnosti sanácie.

Zaoberáme sa aj zberom a prepravou špecifických druhov odpadov ako napr. odpadov z liekov, použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktoré odovzdávame na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie do špecializovaných zariadení prevádzkovaných v súlade so zákonom o odpadoch.

Počas doterajšieho pôsobenia sme zrealizovali viaceré aktivity predovšetkým v oblastiach odpadového a obalového hospodárstva, ochrany vôd a ovzdušia, ochrany prírody a krajiny a udržateľného rozvoja.

V rámci našich medzinárodných aktivít sme z pozície národných expertov participovali na viacerých projektoch pre Európsku komisiu zameraných hlavne na posúdenie súladu slovenskej legislatívy s európskymi právnymi predpismi pre rôzne oblasti životného prostredia.

Naše služby doteraz s dôverou a opakovane využívajú okrem iných aj významné subjekty energetického a chemického priemyslu, odpadového a obalového hospodárstva, cestovného ruchu a stavebníctva. Špecializované poradenské služby sme poskytovali inštitúciám verejného sektora vrátane štátnych a samosprávnych orgánov, ako aj mimovládnym organizáciám.

V súčasnosti našu činnosť realizujeme pod vlastnou obchodnou značkou

 

Medzi naše ďalšie aktivity patria:
 • legislatívne aktivity
 • koordinačná činnosť a projektové aktivity
 • národné expertízy
 • špecializované poradenstvo štátnym inštitúciám
 • špecializované poradenstvo podnikateľskej sfére
 • osveta a vzdelávanie

Počiatky našich legislatívnych aktivít siahajú do roku 2001, keď sa pripravovala nová komplexná legislatíva pre oblasť odpadového hospodárstva (zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy). Naša spoločnosť sa tiež aktívne zapojila do prípravy zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (spolupráca s Ministerstvom životného prostredia SR, spoluautorstvo na súčasnom platnom zákone). Ďalej sme sa podieľali na niekoľkých projektoch právneho poradenstva pre Ministerstvo životného prostredia SR pri navrhovaní legislatívy v oblasti životného prostredia, ktorou sa preberá environmentálne acquis EÚ. Cieľom týchto projektov bolo poskytovať konzultácie, hľadať vecné a právne riešenia a formulovať texty právnych predpisov a dôvodových správ ohľadne požiadaviek na transpozíciu právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. V tomto smere sa pomoc zameriavala na činnosti odborov odpadového hospodárstva a legislatívy pri tvorbe viacerých noviel zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov. V rámci legislatívnych aktivít je potrebné tiež spomenúť naše skúsenosti pri spracúvaní stanovísk a pripomienok k návrhom rôznych právnych predpisov, najmä k novelám zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a ich vykonávacím predpisom.

Naša projektová činnosť bola zameraná aj na koordináciu slovenských expertov belgickej pobočky právnickej firmy Milieu Ltd. pre projekty „Progress Monitoring Year 5, a Year 6“. Aktívne sme participovali na víťaznom projekte pre Úrad vlády SR “Štúdia trvalo udržateľného rozvoja Vysoké Tatry 2005“. Realizujeme tiež celoslovenský rámcový projekt ochrany vôd podľa novej smernice Európskej únie o podzemných vodách, zameraný na uskutočnenie opatrení a krokov s minimálnym dopadom na nákladovú stránku objednávateľa (opatrenia týkajúce sa riešenia súvisiacich starých environmentálnych záťaží).

Spoločnosť zabezpečuje špecializované právne poradenstvo súkromným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ale aj obciam a mestám v oblasti odpadového hospodárstva, obalov, recyklácie, ovzdušia, vôd, ochrany prírody a krajiny, udržateľného rozvoja, stavebného konania a územného plánovania, integrovaného povoľovania, chemických látok a biotechnológií.

Naše poradenstvo je tiež zamerané na zefektívnenie povinných platieb, odvodov a sankcií v oblasti životného prostredia, najmä povinných príspevkov do Recyklačného fondu, miestnych poplatkov za komunálne odpady, poplatkov za uloženie odpadov na skládky, uložených pokút atď. Rozsiahle skúsenosti od asistencie pri regulatórnych právnych rámcoch, vrátane podpory pre inovácie a navrhovania legislatívnych úprav až po zabezpečenie implementácie môžu využiť tiež subjekty verejnej a štátnej správy.
V rámci environmentálnej osvety pripravujeme organizovanie špecializovaných vzdelávacích programov najmä pre podnikateľskú sféru, s cieľom prehĺbiť úroveň poznania právneho prostredia smerovanú k efektívnejšiemu zhodnoteniu investícií a prevencii vzniku škôd.
 
V prípade požiadavky vieme promptne reagovať a zabezpečiť celý materiálový tok odpadov z predaja a skladovania liekov a to od distribučných skladov cez prepravu nebezpečného nákladu v súlade s dohodou ADR (Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí) až po zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení s oprávnením na túto činnosť. Bežnou súčasťou je aj súvisiaca administratívna činnosť, ktorá okrem iného zahrňuje evidenčné a ohlasovacie povinnosti.

 

Náš cieľ

Maximálna spokojnosť klientov, ktorá sa dá dosiahnuť iba vysokou kvalitou poskytovaných služieb, profesionálnym prístupom a zárukou spoľahlivosti. Kvalitu našich aktivít garantujeme optimálnym personálnym zložením našich expertov s dlhoročnými praktickými skúsenosťami a špičkovými znalosťami právnych predpisov z oblasti životného prostredia. Naša spoločnosť disponuje skúsenými spolupracovníkmi s právnickým, technickým a prírodovedným vzdelaním, z ktorých viacerí v minulosti pôsobili priamo na Ministerstve životného prostredia SR. Na medzinárodnej úrovni naši právni experti disponujú statusom „národných expertov“. Tým sme schopní flexibilne zareagovať na širokú škálu požiadaviek klientov formou a spôsobom, ktoré sú plne kompatibilné s vnútornými systémami a zavedenými procesmi klienta.

Dôslednosť, zodpovednosť, spoľahlivosť a profesionálny prístup patria k našim základným princípom ktorými sa chceme uchádzať o priazeň nových klientov.